Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Enehano
Solutions s.r.o., IČ: 05177472, se sídlem Václavské náměstí 837/11, Praha 1, 110 00,
Spisová značka: C 258618 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen jako
„Poskytovatel“) jsou zpracovány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”) a upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy
či více dílčích smluv nebo objednávek, jejichž předmětem je poskytnutí služeb či zhotovení
díla ze strany Poskytovatele, a to zejména týkajících se poskytování konzultačních služeb
v oblasti IT, prodeje licencí, poskytování SLA, nebo vytváření pokročilých analýz a strategií
(dále jen jako „Smlouva“), uzavíraných mezi Poskytovatelem a jinou právnickou či fyzickou
osobou (dále jen „Zákazník“).

1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2. Práva a povinnosti Poskytovatele

2.1. Poskytovatel se zavazuje při plnění závazků ze Smlouvy postupovat s veškerou odbornou
péčí a dodržovat všechny platné právní předpisy. V případě jejich porušení vzniká
Zákazníkovi nárok na náhradu škody způsobenou tímto porušením.

2.2. Poskytovatel není povinen zhotovovat dílo, poskytovat služby nebo plnit jiné povinnosti dle
Smlouvy, pokud je Zákazník v prodlení se splněním povinností, které pro něj ze Smlouvy
vyplývají.

2.3. Poskytovatel je povinen písemně upozornit Zákazníka na nevhodnost pokynů a věcí daných
mu Zákazníkem k provedení díla či poskytování služby, a to okamžitě po obdržení těchto
nevhodných pokynů a věcí.

2.4. Pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo Poskytovatele. Část díla může být
Poskytovatelem prováděna rovněž prostřednictvím vzdáleného přístupu. Zákazník je
povinen v takovém případě zajistit Poskytovateli vzdálený přístup ke svým zařízením, která
souvisí s dílem, po celou dobu trvání Smlouvy.

2.5. Je-li Zákazník povinen uhradit zálohovou fakturu, není Poskytovatel povinen do jejího
úplného uhrazení zahájit provádění díla, poskytovat službu či jinak plnit své závazky ze
Smlouvy. O dobu, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou zálohové faktury, se posunují
smluvené termíny dokončení díla či jeho části nebo provedení služby dohodnuté ve
Smlouvě.

2.6. Poskytovatel je oprávněn při plnění Smlouvy použít spolupracující osoby (subdodavatele).

2.7. Poskytovatel se zavazuje uchovávat mlčenlivost o veškerých informacích, jež o Zákazníkovi
získá po dobu účinnosti uzavřené Smlouvy, a které nejsou veřejně přístupné. Tato povinnost
přetrvává i po zániku Smlouvy. Tímto není dotčeno právo Poskytovatele dle čl. 2. odst. 5.
Obchodních podmínek.

2.8. Poskytovatel je oprávněn využít skutečnost, že Zákazník využívá služby poskytované
Poskytovatelem, při své propagaci. Za tímto účelem může Poskytovatel zejména zveřejnit
základní identifikační údaje Zákazníka a jeho logo.

2.9. Poskytovatel splní svou povinnost poskytnout služby jejich uskutečněním a případně
předáním výsledků své činnosti Zákazníkovi. Služby se považují za řádně poskytnuté na
základě akceptačního protokolu. Zákazníka. V případě, že předmětem Smlouvy je zhotovení
díla, se dílo považuje za předané Zákazníkovi v momentě, kdy Poskytovatel umožní
Zákazníkovi užití dokončeného díla.

2.10. Zákazník je povinen ve lhůtě:
• 7 dnů pro specifikaci, návrh architektury a design,
• 14 dnů pro Softwarový systém
• provést akceptační testy softwarového systému a/nebo revizi dokumentace a v téže lhůtě
předat Poskytovateli seznam nedostatků. Nedostatkem se rozumí neshoda výstupu nebo
jeho části s dohodnutým rozsahem díla.
Nedojde-li k předání seznamu nedostatků bránících schválení výstupu ve stanovené lhůtě
od předání tohoto výstupu ke schválení, bude tento výstup považován za akceptovaný.
Dílo považuje za akceptované také tehdy, pokud je Zákazníkem užíváno k obchodním
účelům, pro které bylo v souladu se Smlouvou vytvořeno, v běžném (živém) provozu
nepřetržitě po dobu deseti (10) kalendářních dnů.

3. Práva a povinnosti Zákazníka

3.1. Zákazník je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému
plnění závazků Poskytovatele, zejména předat veškeré potřebné podklady, informace a
materiály, o které poskytovatel požádá a které jsou opodstatněné pro plnění závazků
Poskytovatele.

3.2. Je-li Zákazník v prodlení s povinností dle čl. 3. odst. 1. Obchodních podmínek a z tohoto
důvodu nemůže Poskytovatel plnit své závazky ze Smlouvy, není Poskytovatel po dobu, než
Zákazník tuto povinnost splní, v prodlení s plněním svých závazků a případné smluvené
termíny se o dobu prodlení Zákazníka prodlužují.

3.3. Zákazník je povinen řádně a včas uhradit odměnu Poskytovatele za zhotovení díla či za
poskytování služeb.

3.4. Po dobu poskytování služeb nebude Zákazník aktivně vybízet konzultanty Poskytovatele,
kteří poskytují plnění pro Zákazníka, k ukončení jejich stávajícího pracovního poměru, či
jiného smluvního poměru, s tím, že je poté sama vybízející smluvní strana zaměstná přímo,
či nepřímo. Za porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci je Zákazník povinen zaplatit
Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: =jeden milion= korun českých).

4. Platební podmínky, sankce

4.1. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu dohodnutou ve Smlouvě. Příslušné
části odměny jsou splatné vždy do 14 dní ode dne vystavení, resp. odeslání faktury a jsou
řádně splaceny připsáním peněžních prostředků na bankovní účet Poskytovatele nejpozději
v poslední den této lhůty, nedohodly-li se strany jinak.

4.2. Veškeré faktury jsou Poskytovatelem zasílány v elektronické podobě na e-mail Zákazníka
uvedený ve Smlouvě a dnem jejich odeslání se považují za doručené.

4.3. Je-li odměna či její část stanovena cenou dle rozpočtu, platí, že rozpočet není závazný,
pokud se strany nedohodly jinak. Poskytovatel má právo takovou cenu navýšit o částku,
která nevyhnutelně převýší náklady účelně jím vynaložené a to i bez oznámení takového
navýšení Zákazníkovi, nejvýše však o 5 %.

4.4. Veškeré finanční částky ve Smlouvě uvedené nezahrnují DPH, pokud není výslovně
stanoveno jinak. Zákazník bere na vědomí, že tyto částky budou navýšeny o daň z přidané
hodnoty podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů,
případně dle jiných aktuálně platných právních předpisů.

4.5. V případě změny rozsahu díla či poskytovaných služeb bude odměna účtována dle nabídky
Poskytovatele akceptované Zákazníkem. Smluvní strany se dohodly na skutečnosti, že
minimální účtovaný rozsah prací dle tohoto odstavce je stanoven na 1 započatý člověkoden
(8 hodin). Účtování vykonané práce se provádí za každý započatý člověkoden.

4.6. V případě, že se Zákazník dostane do prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého
závazku dle Smlouvy, vznikne Poskytovateli právo na úhradu smluvní pokuty ze strany
Zákazníka ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno ani omezeno právo Poskytovatele na náhradu
škody.

5. Trvání, změna a zánik Smlouvy

5.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.2. Smlouvu lze měnit dohodou stran, a to ve formě písemných dodatků. Písemná forma je
zachována i při právním jednání prostřednictvím e-mailu.

5.3. V případě, že předmětem této Smlouvy je poskytování služeb či zhotovování díla v
pravidelných opakujících se intervalech (měsíčních či jiných), jsou obě smluvní strany
oprávněny ve vztahu k této části díla či poskytovaným službám Smlouvu písemně vypovědět
i bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet prvního
dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla druhé
smluvní straně výpověď doručena.

5.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li Zákazník v prodlení s úhradou faktury
či její části v délce přesahující 30 dní ode dne její splatnosti. Zákazník je oprávněn odstoupit
od Smlouvy, je-li Poskytovatel v prodlení se zhotovením díla či jeho části nebo poskytnutí
služby déle jak 30 dní od smluveného termínu. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno
písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení od Smlouvy zaniká Smlouva
okamžikem, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně.

5.5. Bude-li proti Zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení, může Poskytovatel od Smlouvy
odstoupit.

5.6. Po zániku Smlouvy platným odstoupením je Poskytovatel povinen předat Zákazníkovi
dokončenou část díla a to nejpozději do 5 pracovních dní poté, co došlo k zániku Smlouvy.
Pokud Zákazník tuto část díla ještě neuhradil, pak je Poskytovatel povinen doručit
Zákazníkovi nejpozději do 14 pracovních dní po zániku Smlouvy fakturu na dlužnou částku
a po jejím uhrazení předat nejpozději do 5 pracovních dní dokončenou část díla.

5.7. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které
podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

5.8. Smlouvu je možno ukončit kdykoliv písemnou dohodou obou smluvních stran, jejíž součástí
je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

6. Odpovědnost za škodu

6.1. Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu vzniklou druhé smluvní straně nebo třetím
osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících ze
Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.

6.2. Zákazník nese odpovědnost za poškození, neodborné zásahy, chybné používání či
nevhodnou manipulaci s předmětem služeb, které způsobil Zákazník nebo jeho zaměstnanci
nebo Zákazníkem pověřené osoby nebo osoby, kterým Zákazník umožnil přístup k předmětu
služeb nebo souvisejícím zařízením. Zákazník je povinen uhradit veškeré náklady
uvedeným jednáním vzniklé a uhradit Poskytovateli cenu za mimosmluvní činnosti.

6.3. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat
Zákazníka nebo přerušení poskytování služby, pokud ztrátu, poškození dat nebo dočasné
přerušení nezavinil, anebo pokud dočasné přerušení poskytování služby učinil ze zákonných
důvodů či z důvodů uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

6.4. Poskytovatel následky uvedené v předchozím odstavci nezavinil, pokud byly způsobeny
třetími osobami, například hackery nebo jinými subjekty (např. dodavateli elektrické
energie). Právo Zákazníka na náhradu škody vůči těmto subjektům tím není dotčeno. Dále
se má za to, že Poskytovatel následky uvedené v předchozím odstavci nezavinil, pokud
vznikly z důvodů vyšší moci, především pak v důsledku živelné pohromy, státních převratů
nebo z jiných objektivních příčin nezávislých na vůli Poskytovatele a Poskytovatelem
nepředvídatelných.

6.5. Poskytovatel nenese zodpovědnost za změny (více náklady, změny termínů, či jiné dopady)
způsobené SW třetích stran (chyby, změny, výpadky atp.). Takové případy jsou posuzovány
jako změnové požadavky s dopadem na termín a náklady na úkor Objednatele.

7. Práva duševního vlastnictví

7.1. Má-li výsledek činnosti Poskytovatele povahu autorského díla nebo jiného předmětu
chráněného autorskými právy (dále jen „autorské dílo“), podléhá režimu příslušných
právních předpisů upravující práva duševního vlastnictví. Zákazník je v tomto případě
oprávněn užívat předmět autorského díla Poskytovatele pouze v souladu s příslušnými
ustanoveními právních předpisů, Smlouvy a Obchodních podmínek. Zákazník je oprávněn
použít autorské dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy. K jiným účelům je oprávněn
jej použít pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele.

7.2. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi nevýhradní
licenci na užití autorského díla, které je součástí dodaného plnění pro Zákazníka. Zákazník
není oprávněn poskytovat tato práva duševního vlastnictví, která mu byla udělena na
základě Smlouvy ze strany Poskytovatele, jakékoliv třetí osobě zcela nebo zčásti, a to
formou podlicence nebo postoupení licence. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak,
Poskytovatel je oprávněn vykonávat právo, které je předmětem udělené licence, jakož i
poskytovat licenci třetí osobě.

7.3. Poskytovateli zůstávají zachována veškerá práva z duševního vlastnictví k software a jiným
(vývojovým) produktům Poskytovatele, pomocným programům (utility software) nebo jejich
částem a komponentům, jeho systémům, technikám, metodologii, nástrojům, rozhraní,
procesům, technologii a know-how použitým nebo vytvořeným při činnosti dle Smlouvy (dále
jen „duševní vlastnictví Poskytovatele“). Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel duševní
vlastnictví Poskytovatele používá při své jiné činnosti či činnosti pro třetí osoby. Stane-li se
toto součástí plnění dodaného dle Smlouvy Zákazníkovi, je s nimi Zákazník oprávněn
nakládat, tím však nejsou žádným způsobem dotčena práva Poskytovatele k jakémukoliv
jejich dalšímu využití. Poskytovatel udělí Zákazníkovi nevýhradní a nepřenosnou licenci
k použití duševního vlastnictví Poskytovatele, pokud by duševní vlastnictví Poskytovatele
mělo být součástí dodaného plnění, na dobu, po kterou trvají příslušná práva Poskytovatele.

7.4. Zákazník se zavazuje předat Poskytovateli jen autorizované podklady, se kterými je
oprávněn nakládat právě k tomuto účelu. Zákazník se zavazuje nahradit veškerou škodu,
která by případně vznikla z neoprávněného použití dodaných podkladů.

7.5. Poskytovatel je oprávněn používat logo Zákazníka v rámci svoji firemní prezentace po
předání díla. Zároveň může použít pro marketingové účely popis realizovaného projektu po
schválení Zákazníkem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem bude probíhat písemnou formou,
přičemž písemná forma je zachována i při právním jednání prostřednictvím e-mailu.

8.2. Zákazník při uzavření Smlouvy deklaruje, že jedná v souvislosti s výkonem své
podnikatelské činnosti a nikoliv jako spotřebitel.

8.3. Je-li třeba doručit písemnost druhé straně, pak musí být zaslána na adresu uvedenou ve
Smlouvě (neoznámila-li druhá strana změnu adresy) a je považována za doručenou dnem
převzetí, popř. dnem marného uplynutí lhůty k jejímu převzetí.

8.4. Poskytovatel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření Smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky
nabídky, s výjimkou vyplnění údajů požadovaných poskytovatelem. S ohledem na
skutečnost, že Zákazník se měl a mohl před podpisem Smlouvy seznámit s Obchodními
podmínkami a jejich znění porozuměl, dohodly se smluvní strany na vyloučení ust. § 1799
a ust. § 1800 občanského zákoníku.

8.5. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit, a to v celém
rozsahu. Jakoukoli jejich změnu je povinen Poskytovatel oznámit na svých internetových
stránkách a informovat Zákazníka e-mailem nejpozději 30 dnů před účinností změny. V
případě, že Zákazník nesouhlasí s novým zněním Obchodních podmínek, které pro
Zákazníka představují zhoršení jeho postavení, je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to bez
sankce a s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne doručení výpovědi Poskytovateli. Tuto
skutečnost je povinen oznámit Poskytovateli písemně do 20 dnů od data uveřejnění nových
Obchodních podmínek na internetových stránkách Poskytovatele. Pokud Zákazník v této
lhůtě neoznámí Poskytovateli výpověď Smlouvy, má se za to, že návrh nového znění
Obchodních podmínek přijal. Aktuální znění Obchodních podmínek je k dispozici na
webových stránkách Poskytovatele.

8.6. Bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek či Smlouvy shledáno neplatným,
nezákonným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, zákonnost a vynutitelnost
ostatních ustanovení Obchodních podmínek či Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou
a těmito Obchodními podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.

8.7. Smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami a právními předpisy ČR.

8.8. Tato Smlouva a jakékoli spory, které z ní vyplynou nebo vzniknou v souvislosti s ní, se
budou řídit právem České republiky a budou řešeny příslušnými soudy, a to dle sídla
Poskytovatele.

8.9. Zákazník podpisem Smlouvy uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních
údajů za účelem nezbytné komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, a to na dobu
neurčitou. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne takovéto osobní údaje, bez předchozího
písemného souhlasu Zákazníka, další třetí osobě za jiným účelem, než nezbytně nutným
pro bezvadné plnění předmětu Smlouvy. Subjekt údajů má právo být na základě své žádosti
kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných.
Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak může
zejména požádat o vysvětlení, požadovat, aby se Poskytovatel zdržel takového jednání a
odstranil takto vzniklý stav, a pokud této výzvě nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit se
svým podnětem přímo na správní úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

8.10. Zákazník se zavazuje informovat Poskytovatele o změně svých identifikačních údajů,
zejména o změně názvu, jména, sídla či korespondenčních údajů, e-mailové adresy či
telefonního čísla, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy změny nastaly.